Spoločnosť Slovak Telekom a. s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sa, Vložka číslo:  2081/B ako prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej len „T-Mobile) prijala tieto Zásady spracovania osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „Zásady“). Účelom týchto Zásad je informovať Vás ako uchádzača o zamestnanie o spôsobe a rozsahu spracovávaných osobných údajov a o Vašich právach, ktoré Vám prináležia.

Vaše osobné údaje spracúvame vždy transparentne, korektne a v súlade s nariadením EP a Rady č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z., o spracovaní osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre príslušný účel. K tomu sme prijali zodpovedajúce zabezpečenie, osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutne potrebnú podľa lehôt, ktoré nám ukladajú jednotlivé právne predpisy.

1Typy spracovávaných osobných údajov

Keď sa prihlásite na naše výberové konanie, spracúvame o Vás nasledujúce údaje:

 1. Identifikačné a kontaktné údaje:
  Meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, súkromná emailová adresa, telefónne číslo.
 2. Ďalšie osobné údaje:
  Ide o údaje, ktoré o sebe uvediete v dokumentoch, ktoré nám zašlete napr. v sprievodnom liste, vo Vašom životopise alebo motivačnom liste. Uvedenie týchto údajov je dobrovoľné. Uchádzači o zamestnanie najčastejšie uvádzajú napr. dátum narodenia, rodinný stav, počet detí a ďalšie údaje.
 3. Údaje o vzdelaní a predchádzajúcom zamestnaní
  Údaje o Vašom vzdelaní (napr.. zoznam absolvovaných škôl, diplomy, vysvedčenia, absolvované kurzy, certifikáty), jazykové znalosti, Vaše zručnosti, informácie o predchádzajúcich zamestnaniach, vodičský preukaz a ďalšie údaje, ktoré uvediete vo vašom životopise a motivačnom liste.
 4. Verejne dostupné údaje:
  Informácie, ktoré sú dostupné na internete, napr. informácie uvedené v obchodnom registri, registri úpadcov. Ďalej sme oprávnení pozrieť sa na Vami zverejnené údaje na sociálnej sieti LinkedIn.
 5. Údaje z našej komunikácie:nbsp;
  Ide hlavne o naše poznámky z telefonických hovorov, poznámky z osobných pohovorov (vrátane on-line pohovorov), prípadne naša vzájomná písomná komunikácia vzťahujúca sa k danému výberovému konaniu.
 6. Spôsobilosť na danú pozíciu:
  Možno budete musieť preukázať, že ste zákonne spôsobilý pre danú pozíciu, napr. vzdelaním, jazykovými znalosťami alebo zdravotne spôsobilý pre vybrané typy pozícií. Ide však o špecifické vopred definované pracovné pozície, pre ktoré je nevyhnutným predpokladom zdravotná spôsobilosť.
 7. Vyhlásenie o bezúhonnosti:
  V závislosti od povahy pracovnej pozície Vás môžeme požiadať, aby ste predložili vyhlásenie potvrdzujúce, že ste neboli odsúdený za žiaden zločin alebo prečin (aktuálny výpis z registra trestov). Rovnako sa jedná o vopred definované pracovné pozície.
 8. Kamerový záznam:
  V našich priestoroch môže byť umiestnený kamerový systém, ktorý je viditeľne označený. Dôvodom umiestnenia kamerového systému je zabezpečenie ochrany práv a právom chránených záujmov našej spoločnosti a z dôvodu zaistenia bezpečnosti našich zamestnancov, zákazníkov a ďalších osôb, ktoré vstupujú do našich priestorov. O prevádzke kamerového systému je uchádzač o zamestnanie vždy informovaný informačnými tabuľami pri vstupu do daného sledovaného priestoru.

Okrem toho, v závislosti na pozície, o ktorú sa uchádzate, môžeme získať informácie taktiež z nasledujúcich zdrojov:

 • Interné žiadosti: Pokiaľ už pracujete v spoločnosti Slovak Telekom a uchádzate sa o internú pozíciu, môžeme použiť informácie z Vašej osobnej zložky na doplnenie informácií, ktoré nám poskytnete pri žiadosti o zamestnanie.
 • Hodnotenie: Môžeme Vás požiadať, aby ste sa podrobili hodnoteniu Vašich schopností, osobnosti alebo kognitívnych spôsobilostí. Takéto hodnotenia sa obvykle realizujú pomocou softwaru tretej strany alebo prostredníctvom spoločnosti tretej strany, ktorá s nami zdieľa výsledky. Pred uskutočnením takého hodnotenia Vám poskytneme ďalšie informácie týkajúce sa Vašej konkrétnej situácie.
 • Referencie: Môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s Vami pracovali v minulosti. Tieto osoby budeme kontaktovať len ak nám poskytnete ich mená a kontaktné údaje. Pokiaľ už ste zamestnancom Slovak Telekom, môžeme o referencie požiadať Vášho manažéra a/alebo spolupracovníkov.

Osobné údaje spracovávané v prípade Vášho úspechu vo výberovom konaní

V prípade, že uspejete vo výberovom procese a vyberieme Vás na predmetnú pozíciu, okrem vyššie uvedených údajov sme oprávnení na základe právneho titulu (tzv. predzmluvný vzťah) plnenia zmluvy získať od Vás taktiež nasledujúci informácie:

 • Osobné údaje: napríklad dátum narodenia, rodné priezvisko, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, rodné číslo, rodinný stav, štátna príslušnosť, fotografia, pracovné povolenie, identifikačné číslo Sociálnej poisťovne.
 • Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch: napr. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia manžela, manželky, druha, družky, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo Vašich detí.
 • Informácie týkajúci sa odmeňovania, dôchodkového zabezpečenia, zdravotného zabezpečenia a iných výhod: napr. názov zdravotnej poisťovne, dôchodkové poistenie, dôchodkové doplnkové pripoistenie, názov banky a číslo účtu, zrážky zo mzdy.
 • Informácie z pracovného posudku (referencie od osôb, s ktorými ste v minulosti pracovali) a potvrdenie o zamestnaní

Zvláštne kategórie osobných údajov budeme spracovávať len pre účely striktne spojené s riadnym výkonom našich povinností ako Vášho budúceho zamestnávateľa, a to len v nevyhnutnom rozsahu, ktorý vyžadujú príslušné právne predpisy.

Budeme spracovávať tieto typy citlivých osobných údajov:

 • Údaje o Vašom zdravotnom stave: napríklad ide o potvrdenie o invalidite a zdravotnom postihnutí zamestnanca, výsledky preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci, údaje o psychickej a zdravotnej pracovnej spôsobilosti.
 • Výpis z registra trestov: pre vybrané pracovné pozície ako napr. práca so zverenými prostriedkami, hotovosťou apod.

2. Právne základy spracovania údajov

Slovak Telekom Vás informuje, že v rámci zefektívňovania procesu náboru nových zamestnancov spracúva Vaše osobné údaje pre štatistické účely. Výsledkom sú úplne anonymizované analýzy.

Spracovanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu

Spracovanie osobných údajov na základe Vášho osobitného súhlasu so spracovaním osobných údajov realizujeme za účelom ponuky ďalších voľných pracovných miest. Ako uchádzač o zamestnanie máte možnosť udeliť súhlas so zaradením do databázy zároveň partnerskej spoločnosti Slovak Telekomu, spoločnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, so sídlom Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4.

Ak sa rozhodnete pre odber našich Newsletterov spracúvame Vašu e-mailovú adresu. Slovak Telekom zasiela Newsletter v oblasti ďalších kariérnych príležitostí, t. j. uplatnenia v spoločnosti Slovak Telekom a novinky v personálnej oblasti.

Spracovanie osobných údajov bez Vášho súhlasu:

Slovak Telekom bude spracúvať Vaše údaje pre nasledujúce účely a na základe nasledovných právnych základov:

 1. Nábor zamestnancov: Vaše údaje spracúvame, aby sme zistili, či ste kvalifikovaný kandidát na pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Právnym základom je oprávnený záujem a plnenie povinností z predzmluvných vzťahov, v ktorých vystupujete ako jedna zo zmluvných strán a v prípade spracovania osobitnej kategórie osobných údaj aj súhlas Vás ako dotknutej osoby.
 2. Riešenie prípadných sporov: osobné údaje môžeme spracúvať za účelom riešenia sporov, sťažností alebo právnych procesov. Právnym základom je oprávnený záujem a plnenie zákonných povinností definovaných osobitnými predpismi.
 3. Zasielanie Newsletterov HR: Vašu e-mailovú adresu spracúvame taktiež v prípade, že sa zaregistrujete na odber našich Newsletterov. Slovak Telekom zasiela Newsletter v oblasti ďalších kariérnych príležitostí, t. j. uplatnenia v spoločnosti Slovak Telekom a novinky v personálnej oblasti. Z odberu Newsletter sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na link, ktorý posielame v každom Newsletter alebo na e-mailovej adrese: zamestnanie@telekom.sk. Právnym základom je Váš osobitný súhlas.

3. Príjemcovia a spracovatelia Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvajú hlavne oprávnení zamestnanci Slovak Telekom, a to len v rozsahu, ktorý je v danom prípade nevyhnutný a pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení (vrátane povinnosti mlčanlivosti).

Slovak Telekom je oprávnený zdieľať Vaše údaje v nasledujúcich prípadoch:

 • Pokiaľ získame informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme im Vaše meno a akékoľvek ďalšie nevyhnutné informácie potrebné pre to, aby nám poskytli relevantné informácie o Vás.
 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi zmluvnými partnermi, ktorí jednajú pod našim menom, ​​napríklad s poskytovateľom služieb (tzv. spracovatelia alebo príjemcovia). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len pre účely popísané vyššie a len v súlade s našimi pokynmi. V prípade, že Vaše osobné údaje spracúvajú spracovatelia, uzatvárame vždy s každým spracovateľom príslušnú zmluvu o spracovaní osobných údajov. Významným spracovateľom je spoločnosť Profesia, s.r.o., IČO: 35 800 861, so sídlom Pribinova 19, Bratislava, PSČ: 811 09.
 • Pre účely spracovania údajov využívá Slovak Telekom softwarové nástroje svojho obchodného partnera, spoločnosti recruitis.io s.r.o. Zmluvný partner však nemá prístup k Vašim osobným údajom.
 • Pokiaľ si to vyžaduje príslušný právny predpis alebo súdny príkaz, Vaše osobní údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi.
 • V prípade oprávneného záujmu môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje spoločnostiam s ekonomickým alebo personálnym prepojením, vždy však len ak je k takému sprístupneniu dôvod.

4. Miesto spracovania Vašich osobných údajov

Miestom spracovania Vašich osobných údajov je hlavne Slovenská republika. Vaše osobné údaje budú spracúvané len na území krajín Európskej únie.

5. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v obmedzenom čase. Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu po dobu trvania výberového konania na danú obsadzovanú pozíciu. K výmazu Vašich údajov dôjde potom, ako už nebudú potrebné pre daný účel spracovania. To znamená, že Vaše údaje uchovávame po dobu trvania výberového konania, v ktorom sme sa s Vašimi osobnými údajmi zoznámili. Dôvodom tohoto uchovávania je ochrana našich záujmov v prípade riešenia sporov. Pokiaľ si na obsadenie pozície vyberieme Vás, uchovávame Vaše osobné údaje v osobnej zložke, v súlade s našimi HR smernicami o ochrane súkromia.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať dlhšiu dobu po ukončení výberového procesu, a to v prípade prípadného právneho sporu.

Pokiaľ nám udelíte súhlas so zaradením do databázy uchádzačov o zamestnanie, spracúvame Vaše osobné údaje po dobu 2 rokov od udelenia súhlasu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. V takom prípade dôjde k odstráneniu Vašich osobných údajov. V prípade spätvzatia súhlasu budú údaje bezodkladne zlikvidované. Späťvzatie súhlasu je možné prostredníctvom štandardných komunikačných liniek najmä priamo na DPO ochrana.dat@telekom.sk.

V prípade Vášho vstupu do priestorov Slovak Telekom napríklad za účelom konania osobného pohovoru, môže dochádzať k vytváraniu kamerového záznamu v označených priestoroch. Kamerové záznamy uchovávame po dobu 15 dní.

7. Práva dotknutých osôb

Ak sa kedykoľvek rozhodnete z výberového konania odstúpiť ešte pred jeho ukončením zo strany spoločnosti Slovak Telekom, môžete tak urobiť a svoje osobné údaje dobrovoľne zmazať prostredníctvom tejto adresy: https://app.recruitis.io/public/unsubscribe.

Právo na prístup

Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme ako aj na niektoré informácie o tom, ako ich používame. Vaše osobné údaje vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak ste o to požiadali elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť informácií, ktoré o vás máme. Avšak, ak si to nemyslíte, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad keď osobné údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď stiahnete svoj súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné informácie, napríklad keď si myslíte, že osobné informácie, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu.

Právo namietať

Máte právo namietnuť voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch, čo je tento prípad. Pokiaľ nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Upozorňujeme však, že to znamená, že vašu žiadosť o pracovnú pozíciu už nemôžeme brať do úvahy.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť ST zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie, ale ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o preskúmanie daného rozhodnutia.

Právo stiahnuť súhlas

Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. Tam, kde to robíme, máte právo stiahnuť svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich Údajov, uplatnenia vašich práv, resp. by ste sa chceli skontaktovať s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov môžete nás kontaktovať na ktoromkoľvek kontaktnom mieste alebo písomne:

Slovak Telekom, a. s.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
Slovenská republika
Mailová adresa: ochrana.dat@telekom.sk

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše Údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa obrátiť na Dozorný orgán.

Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania žiadostí nájdete na www.dataprotection.gov.sk.

Toto Vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás o tom na tomto mieste informovať.

Táto verzia vyhlásenia o ochrane Údajov sa uplatňuje od 24.septembra 2020.